Prace archeologiczne. Katedra w Kwidzynie.


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ AUTORA


Katedra w Kwidzynie Chorągiew Pomezanii

Chorągiew Pomezańska.


Katedra w Kwidzynie

Welcome to the interior of the medieval cathedral in Kwidzyn

Wykopaliska archeologiczne - Kwidzyn. Archaeological excavations - Kwidzyn.


Przystępując do badań archeologicznych w kwidzyńskiej Katedrze -już na samym początku byłem oczarowany tajemnicą miejsca. Jak mówił Albert Einstein „największą rzeczą, jakiej marzymy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki”. Te zauroczenie tajemnicą, przerodziło się w moim przypadku w badania archeologiczne, które zostały przeprowadzone w latach 2006/2008 roku. Miały na celu odnalezienie bł. Doroty oraz krypty trzech wielkich mistrzów krzyżackich. Badania w 2006/2008 r.prowadzone były w prezbiterium Katedry, w nawie głównej i w nawie płd. kościoła.

Więcej informacji na mojej podstrone: Krypta wielkich mistrzów krzyżackich.

2006 r.
W wykopie nr 1/06 w nawie środkowej kościoła, po posadzką kamienną, natrafiono na zniszczone kolebkowe sklepienie krypty.Krypta została pobudowana na planie prostokąta o szerokości wnętrza: 1,6 m i długości 2,3 m. Po otwarciu, przystąpiono do oczyszczenia wnętrza. Ze środka krypty usunięto spiaszczoną próchnicę z fragmentami cegieł. Na dnie odkryto trumnę o długości około 1,85 m. Zdjęto z niej połamane i zbutwiałe wieko; pod którym odsłonięto szkielet kobiety z głową skierowaną na zachód. Na wysokości głowy, znajdowały się pęki zasuszonych łodyg kwiatów. Jeden z nich był w owijce srebrnej nici. W północno - zachodniej części krypty, natrafiono na drewnianą skrzyneczkę. To prostokątna mała trumna, w której znajdował się szkielet dziecka. Pod nią znajowały się inne pochówki.
W północnej ścianie okryptej krypty wykonano odwierty, odwiert od strony północno - wschodniej potwierdził drugą kryptę.
Wykop nr 2/06strona południowa kościoła - nawa boczna. Odkryto drugą kryptę. Krypta nie została otwarta i przebadana. Przebito jedynie mały otwór w ścianie wejściowej. W części północnej krypty,znajdowały się dębowe trumny. Trumny barokowe były ułożone jedna na drugiej. Krypta była wypełniona spiaszczoną próchnicą, w której znajdowały się porozrzucane kości. Wymiary krypty: szerokość około 1,8 m, długość około 2,5 m.
Wykop nr 3/06 przy południowej ścianie prezbiterium blisko celi Bł. Doroty. Na głębokości około 3 m odsłonięty został mur kamienny, złożony był z dwóch warstw ceglanych, zdecydowanie różniący się od pozostałej wyższej części muru. Może to być pozostałość po pierwszym kwidzyńskim kościele, który został pobudowany w XIII wieku.

2007 r.
Przeprowadzono dwa wykopy (1/07 i 2/07) w części północno-wschodniej prezbiterium, obecna zakrystia. Trzy wykopy (3/07 do 5/07) w części południowo-wschodniej prezbiterium, w dawnej salce katechetycznej, w której odkryto groby wielkich mistrzów krzyżackich i pustą kryptę bł. Doroty.
Wykop 1/07 zlokalizowany we wschodniej części prezbiterium. Na głębokości ok. 60 cm przy ścianie działowej zakrystii odkryto ułożone kości. Znajdowały się one w zasypisku z 2. poł. XIX wieku.
Wykop 2/07 w północno-wschodniej części prezbiterium. Wykop przylegał do południowego świadka wykopu I/07. Na głębokości ok. 60 cm znaleziono średniowieczne profilowane żebro sklepienia krypty prezbiterium, oraz ceglane żebro sklepienne i cześć kamiennego maswerku. Na głębokości ok. 90 cm po północno-zachodniej stronie wykopu natrafiono na skupisko ułożonych kamieni. Bruk kamienny w kształcie owalu wykonany został otoczaków polnych ułożonych na podsypce. Bruk nieznacznie obniżał się on w kierunku wschodnim, osiągając głębokość ok. 1,2 m. Jego powierzchnia wynosiła ok. 1,6 m2. W centralnym miejscu, kilka centymetrów nad brukiem kamiennym, znajdował się przebarwiony, niekompletny szkielet ludzki o długości ok. 40 cm. Pochówek był bardzo zniszczony. Przy szkielecie odkryto fragmenty tkanin jedwabnych. Z wykopu wyeksplorowano także kilka ułamków glinianych.
Wykop 4/07 Wykop miał ok. 4 m szerokości i ok. 6 m długości. Na głębokości ok. 30 cm od posadzki, odkryto szkielet. Szkielet został wtórnie pochowany w drewnianej skrzynce o wymiarach ok. 50 × 50 cm z żelaznymi okuciami. W środku drewnianego pudełka oprócz kości, znajdowały się fragmenty jadwabi. Od strony północnej wykopu na głębokości ok. 1,2 m odsłonięto bruk kamienny. Pod nim zalegała warstwa piasku podsypkowego, a nad nim warstwa budowlanaw postaci drobin cegieł i grudek zaprawy wapiennej. Przy południowym murze Katedry na głębokości ok. 1,1 m odsłonięto częściowo zachowany pochówek. Szkielet spoczywał na spróchniałej desce drewnianej (być może fragment dna trumny?). Podczas eksploracji wydobyto dwie żelazne zapinki z kolcem oraz mały fragment tkaniny jedwabnej. Pod pochówkiem na głębokości ok. 2,1 m poniżej legarów drewnianej podłogi odsłonięto lejkowato schodzący w dół układ kamieni polnych. Dochodził bezpośrednio do południowej ściany prezbiterium i wchodził w ławę Katedry.Po analizie stwierdzono, że to wtórny piec hutniczy pochodzący z XI-XII w.
Wykop 5/07 Była to kontynuacja wykopu IV/2007. Podczas eksploracji na głębokości 1 m natrafiono na niekompletny szkielet. Pochówek pozostał w profilu wykopu, do 2008 r. W północnej części wykopu natrafiono na liczne ułamki naczyń glinianych, oraz na średniowieczny młotek murarski.

2008 r.
Kontynuując badania archeologiczne w prezbiterium Katedry, wytyczono dwa wykopy w zakrystii, w części południowej i północnej przy działowej ściance drewnianej.
Wykop 1/08, o długości 2,8 m i szerokości 1,3 m, poprowadzono w południowo- wschodniej części prezbiterium przy murowanej ściance działowej, wzniesionej w 2. połowie XIX w. Wyeksplorowano z wykopu naczynie gliniane.
Wykop 2/08, o wymiarach 1,5 m długości i 1,4 m szerokości, przylegał do świadka od południowej strony wykopu I/2008 i kończył się przy północnej ścianie prezbiterium.Odkryte zostały fragmenty płyt nagrobnych.
Wykop 3/08 Dawna salka katechetyczna. Wyeksplorowano pochówek biskupa,który pochowany był w skrzyneczce drewnianej.

Kończąc tą stronkę - zacytuje ponownie Alberta Einsteina:„najsubtelniejsze i największe doświadczenie emocjonalne, jakiego człowiek może doświadczyć, to zetknięcie się z tajemnicą”. Muszę przyznać, że ja z taką właśnie tajemnicą zetknąłem się podczas prac archeologicznych w kwidzyńskiej Katedrze, a Państwo na pewno spotkacie na mojej stronie.Badania Badania

Zaznaczone wykopy w Katedrze.

Badania

Obraz z georadaru. Dwie krypty w nawie głównej.Otwarcie pierwszej krypty 1/06.

Badania Badania

Badania Badania

Powyżej.Wyeksplorowany szkielet z wykopu 1/06. Krypta 2/06 częściowo otwarta.

Badania Badania

Wykop 1/07

Badania Badania Badania

Pochówek z wykopu 2/07. Odkryty jedwab z grobu biskupa ze złotą nicią z orłem św.Jana i pomezańskim oraz herb biskupa Jana II z orłem św.Jana.

Badania Badania Badania Badania Badania Badania
Badania Badania Badania Badania

Powyżej pochówek biskupa oraz fragmenty krzyża z jedwabiu ze złotą nicią z ornatu.Wykop 4/07. Wykop 4/07 z pochówkiem na desce trumiennej poniżej zapinka z grobu.

Badania Badania

Po prawej piec hutniczy z XI/XII w.

Badania

Profil wschodni wykopu 1/08. Widoczna warstwa zniszczonego sklepienia. Wykop I/2008 i II/2008.

Badania

Wykop 3/08. Pochówek bisupa w skrzyneczce.

Badania Badania

Przykładowe monety z wykopalisk w Katedrze.

Badania Badania

Metalowy odłamek kuli armatniej. Poniżej fragment podkowy. Średniowieczny młotek murarski oraz klucz.

Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania Badania

Fragmenty glinianych naczyń z wykopalisk w Katedrze oraz fragment naczynia szklanego - flakonik odkrytego przy pustej krypcie oraz fragment płyty nagrobnej wykop 2/08.

Foto Autor.


Przypominam. Wszystkie zdjecia i teksty chronione są prawem autorskim - Bogumił Wiśniewski